Διαγωνισμό για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφίας προκυρύσσει ο Δήμος Μυτιλήνης

 

Διαγωνισμό για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφίας προκυρύσσει ο Δήμος Μυτιλήνης με προϋπολογισμό 193,440,00 ευρώ. Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την οικονομική προσφορά.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου  της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείρηση αδέσποτων ζώων συντροφίας Δήμου Μυτιλήνης», για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού: 193,440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Αναλυτικά